اگر هنوز داخل کانال تلگرام ما عضو نشدی همین الان بزن بر روی دکمه زیر
عضویت داخل کانال

سرویس ها

👤 خدمات فالور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
39 🌟 فالور میکس (کیفیت پایین) توضیحات 14,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,200 تومان)
نمایندگی برنزی: (13,500 تومان)
250000/200 فعال
40 🌟 فالور 30% ایرانی توضیحات 18,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,300 تومان)
نمایندگی نقره ای: (17,250 تومان)
نمایندگی برنزی: (17,500 تومان)
1000000/200 فعال
44 🌟 فالور 35% ایرانی توضیحات 23,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (20,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (22,000 تومان)
1000000/200 فعال
46 🥉 - فالور برنز توضیحات 28,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (23,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (25,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (27,000 تومان)
200000/200 فعال
47 🥈 - فالور نقره ایی توضیحات 33,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (30,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (32,000 تومان)
150000/200 فعال
48 🥇 - فالور گلد توضیحات 40,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (37,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (38,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (39,000 تومان)
150000/500 فعال
52 🌟 - فالور خانوم ( باکیفیت ) توضیحات 50,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (45,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (47,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (49,000 تومان)
5000/1000 فعال
👁‍🗨 بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
82 👁‍🗨 - بازدید تک پست توضیحات 500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (250 تومان)
نمایندگی نقره ای: (300 تومان)
نمایندگی برنزی: (400 تومان)
200000/1000 فعال
3 👁‍🗨 - بازدید 5 پست اخر توضیحات 2,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,400 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,600 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,800 تومان)
150000/500 فعال
10 👁‍🗨 - بازدید 10 پست اخر توضیحات 4,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,600 تومان)
نمایندگی نقره ای: (3,700 تومان)
نمایندگی برنزی: (3,800 تومان)
150000/500 فعال
32 👁‍🗨 - بازدید 20 پست اخر توضیحات 8,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (7,700 تومان)
نمایندگی برنزی: (7,800 تومان)
15000/500 فعال
38 👁‍🗨 - بازدید 50 پست اخر توضیحات 15,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (14,000 تومان)
15000/500 فعال
43 👁‍🗨 - بازدید 100 پست اخر توضیحات 20,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (16,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (17,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (18,500 تومان)
20000/500 فعال
🇳🇿 اکانت مجازی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
17 🇻🇳 ویتنام توضیحات 8,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (0 تومان)
نمایندگی نقره ای: (0 تومان)
نمایندگی برنزی: (0 تومان)
10000/1000 فعال
21 🇨🇴 کلمبیا توضیحات 9,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (0 تومان)
نمایندگی نقره ای: (0 تومان)
نمایندگی برنزی: (0 تومان)
10000/1000 فعال
🎉 تخفیف های ویژه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
75 🔥 لایک میکس توضیحات 3,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (0 تومان)
نمایندگی نقره ای: (0 تومان)
نمایندگی برنزی: (0 تومان)
1000/1000 فعال
6 🔥 هیدن کانال‌ (ارزان) توضیحات 4,300 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (0 تومان)
نمایندگی نقره ای: (0 تومان)
نمایندگی برنزی: (0 تومان)
9000/1000 فعال
7 🔥 اداجبار گروه (ارزان) توضیحات 4,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (0 تومان)
نمایندگی نقره ای: (0 تومان)
نمایندگی برنزی: (0 تومان)
9000/1000 فعال
11 🌟 - اد اجباری ( ظرفیت بالا ) توضیحات 6,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (0 تومان)
نمایندگی نقره ای: (0 تومان)
نمایندگی برنزی: (0 تومان)
35000/1000 فعال
13 ⚜ - ممبر ادهیدن (ظرفیت بالا) توضیحات 6,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (0 تومان)
نمایندگی نقره ای: (0 تومان)
نمایندگی برنزی: (0 تومان)
50000/1000 فعال
77 👾 ممبر اداجبار ( گروه ) توضیحات 7,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (0 تومان)
نمایندگی نقره ای: (0 تومان)
نمایندگی برنزی: (0 تومان)
500/500 فعال
16 👻 ممبر فیک ( کانالای ایرانی ) توضیحات 8,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (0 تومان)
نمایندگی نقره ای: (0 تومان)
نمایندگی برنزی: (0 تومان)
20000/1000 فعال
76 🔥 فالور میکس توضیحات 12,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (0 تومان)
نمایندگی نقره ای: (0 تومان)
نمایندگی برنزی: (0 تومان)
1000/1000 فعال
🖥 خدمات ممبر تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
14 💠 - اداجباری گروه توضیحات 8,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,300 تومان)
نمایندگی نقره ای: (7,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (7,800 تومان)
50000/1000 فعال
15 💠 - ادهیدن گروه توضیحات 8,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,300 تومان)
نمایندگی نقره ای: (7,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (7,700 تومان)
50000/1000 فعال
26 💎 - اداجباری ساده | سرور 1 توضیحات 9,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,700 تومان)
نمایندگی نقره ای: (9,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (9,300 تومان)
20000/1000 فعال
27 💠 - اداجبار گروه توضیحات 9,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,700 تومان)
نمایندگی نقره ای: (9,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (9,300 تومان)
20000/1000 فعال
28 💠 - هیدن گروه توضیحات 9,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,700 تومان)
نمایندگی نقره ای: (9,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (9,300 تومان)
20000/1000 فعال
31 💎 - اداجباری هیدن | سرور 1 توضیحات 9,800 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (9,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (9,500 تومان)
20000/1000 فعال
78 👻 ممبر فیک | کانالای ایرانی توضیحات 10,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (9,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (9,500 تومان)
40000/500 فعال
33 💠 - اداجبار کانال کیفیت بالا توضیحات 10,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (10,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (10,300 تومان)
150000/1000 فعال
34 💠 - ادهیدن کانال کیفیت بالا توضیحات 10,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (10,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (10,300 تومان)
150000/1000 فعال
35 💠 - ممبر همراه با ویو توضیحات 12,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (11,400 تومان)
نمایندگی برنزی: (11,700 تومان)
50000/1000 فعال
36 👻 ممبر فیک | کانالای خارجی توضیحات 14,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (13,700 تومان)
30000/1000 فعال
73 👻 ممبر فیک‌ | کانالای خارجی توضیحات 15,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (14,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (14,750 تومان)
35000/1000 فعال
🌟 خدمات ویژه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
22 🌟 - ممبر اداجبار کانال توضیحات 9,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (8,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (8,700 تومان)
100000/1000 فعال
24 🌟 - ممبر‌ فیک کانال توضیحات 9,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (8,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (8,700 تومان)
100000/1000 فعال
25 🌟 - ممبر فول آنلاین گروه توضیحات 9,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (8,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (8,700 تومان)
100000/1000 فعال
66 🌟 - ممبر نیترو‌ کانال توضیحات 9,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (8,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (8,700 تومان)
100000/1000 فعال
67 🌟 - ممبر‌ قفلی کانال توضیحات 9,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (8,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (8,700 تومان)
100000/1000 فعال
74 🌟 - ادهیدن ( ریزش کم ) توضیحات 9,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (8,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (8,700 تومان)
100000/1000 فعال
81 🌟 - ادلیست گروه توضیحات 9,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (8,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (8,700 تومان)
100000/1000 فعال
68 🌟 - ممبر گلد ( ویژه ) توضیحات 18,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (17,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (17,700 تومان)
10000/1000 فعال
71 🌟 ممبر چت کن ( تضمینی ) توضیحات 23,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (22,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (22,800 تومان)
50000/1000 فعال
54 🌟 - ممبر پاپ اپ توضیحات 100,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (93,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (95,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (97,500 تومان)
1000/1000 فعال
55 🌟 - ممبر پروکسی توضیحات 380,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (370,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (375,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (378,000 تومان)
1000/1000 فعال
🤖 ساخت ربات نمایندگی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
45 💠 ربات ارسال پروکسی توضیحات 25,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (0 تومان)
نمایندگی نقره ای: (0 تومان)
نمایندگی برنزی: (0 تومان)
1000/1000 فعال
50 💠 نمایندگی بدون ربات توضیحات 50,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (0 تومان)
نمایندگی نقره ای: (0 تومان)
نمایندگی برنزی: (0 تومان)
1000/1000 فعال
51 💠 درگاه نکست پی  توضیحات 50,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (0 تومان)
نمایندگی نقره ای: (0 تومان)
نمایندگی برنزی: (0 تومان)
1000/1000 فعال
53 💠 نمایندگی ربات سون پنل توضیحات 100,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (80,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (85,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (90,000 تومان)
1000/1000 فعال
56 💠 ساخت سایت توضیحات 800,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (0 تومان)
نمایندگی نقره ای: (0 تومان)
نمایندگی برنزی: (0 تومان)
1000/1000 فعال
♥️ خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
64 🍇 - ویو پست تیک تاک توضیحات 2,300 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,100 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,200 تومان)
100000/1000 فعال
63 🍇 - لایک تیک تاک توضیحات 21,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (20,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (21,000 تومان)
15000/500 فعال
49 🍇 - فالور تیک تاک توضیحات 45,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (43,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (44,000 تومان)
50000/200 فعال
👁‍🗨 خدمات ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
1 👁‍🗨 بازدید ویدیو سرور 1 توضیحات 1,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,200 تومان)
نمایندگی نقره ای: (1,300 تومان)
نمایندگی برنزی: (1,400 تومان)
200000/1000 فعال
2 👁‍🗨 بازدید ویدیو سرور 2 توضیحات 2,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,100 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,250 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,400 تومان)
200000/1000 فعال
79 👁‍🗨 بازدید IGTV سرور 1 توضیحات 2,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,100 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,300 تومان)
200000/1000 فعال
80 👁‍🗨 بازدید IGTV سرور 2 توضیحات 3,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,600 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,800 تومان)
200000/1000 فعال
8 👁‍🗨 بازدید استوری سرور 1 توضیحات 5,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,700 تومان)
نمایندگی برنزی: (4,900 تومان)
50000/1000 فعال
12 👁‍🗨 بازدید استوری سرور 2 توضیحات 6,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,250 تومان)
نمایندگی نقره ای: (5,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (5,700 تومان)
50000/1000 فعال
♥︎ خدمات لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
4 📨 ذخیره پست سرور 2 توضیحات 3,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,300 تومان)
نمایندگی نقره ای: (2,650 تومان)
نمایندگی برنزی: (2,850 تومان)
50000/1000 فعال
9 📨 ذخیره پست سرور 1 توضیحات 5,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,400 تومان)
نمایندگی نقره ای: (4,600 تومان)
نمایندگی برنزی: (4,800 تومان)
50000/1000 فعال
29 ❤️ لایک فیک پست توضیحات 9,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,350 تومان)
نمایندگی نقره ای: (8,700 تومان)
نمایندگی برنزی: (9,200 تومان)
20000/500 فعال
37 ❤️ لایک 50% ایرانی توضیحات 14,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (13,250 تومان)
نمایندگی برنزی: (13,600 تومان)
15000/100 فعال
41 ❤️ لایک 90% ایرانی توضیحات 16,500 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (16,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (16,250 تومان)
15000/100 فعال
42 ❤️ لایک ایرانی IGTV توضیحات 20,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (18,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (19,000 تومان)
20000/500 فعال
👥 خدمات فالور آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
83 🔥 فالور آپارات | سرور 1 توضیحات 24,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (22,500 تومان)
نمایندگی نقره ای: (23,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (23,500 تومان)
1000/500 فعال
84 🔥 فالور آپارات | سرور 2 توضیحات 27,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (25,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (26,000 تومان)
نمایندگی برنزی: (26,500 تومان)
3000/500 فعال
♻️ بازدید و لایک آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت
85 👁‍🗨 بازدید پست آپارات | سرور 1 توضیحات 8,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (7,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (7,750 تومان)
10000/1000 فعال
86 👁‍🗨 بازدید پست آپارات | سرور 2 توضیحات 10,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (9,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (9,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (9,750 تومان)
1000000/1000 فعال
87 ♥︎ لایک پست آپارات | سرور 1 توضیحات 15,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (14,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (14,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (14,750 تومان)
1000/500 فعال
88 ♥︎ لایک پست آپارات | سرور 2 توضیحات 18,000 تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,000 تومان)
نمایندگی نقره ای: (17,500 تومان)
نمایندگی برنزی: (17,750 تومان)
2000/200 فعال
مشاوره رایگان تلفنی